Obchodní podmínky

COPYRIGHT

1.1 Ak chcete získať povolenie na používanie ľubovoľného obsahu na tejto stránke, kontaktujte manažment na čísle 021 286 1095 alebo e-mailom na info@caffenu.com

1.2 Všetky morálne práva spoločnosti Caffenu® a jej zamestnancov / agentov sú vyhradené.

1.3 Caffenu® nepreberá žiadnu zodpovednosť za nelegálny, hanlivý alebo obscénny obsah.

1.4 Používatelia sú vyzvaní, aby informovali Caffenu® o akomkoľvek obsahu, ktorý môže byť urážlivý alebo nezákonný.

  1. VLASTNÍCKE PRÁVA

2.1 Všetko na tejto webovej stránke je majetkom spoločnosti Caffenu® a nemôže sa kopírovať.

  1. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

3.1 Keď užívateľ navštívi Caffenu® alebo posiela e-maily do spoločnosti Caffenu®, tento užívateľ súhlasí s prijímaním komunikácií od spoločnosti Caffenu® elektronicky a súhlasí s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a ďalšie informácie zaslané spoločnosťou Caffenu® spĺňajú všetky zákonné požiadavky vrátane, ale nie obmedzených , na požiadavku, aby takéto komunikácie boli „písomne“.

  1. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

4.1 Žiadna osoba, firma alebo webová stránka nesmie odkazovať na žiadnu stránku na tejto stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caffenu®. Takéto povolenie je možné získať od osoby uvedenej v odseku 1 tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na strany, ktoré uzavreli e-obchodné dohody s Caffenu®.

4.2 Hypertextové odkazy poskytované na tejto stránke iným nie – Caffenu® stránkam sú poskytované tak, ako sú, a spoločnosť  Caffenu® nemusí s týmito webovými stránkami súhlasiť, upravovať ani sponzorovať ich obsah.

  1. SPYWARE

5.1 Žiadna osoba, firma alebo webové stránky nesmú používať žiadnu technológiu na vyhľadávanie a získanie informácií z tejto stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caffenu®. Takéto povolenie je možné získať od osoby uvedenej v odseku 1 tejto zmluvy.

  1. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

6.1 Spoločnosť Caffenu® ani jej zástupcovia alebo agenti nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu, stratu alebo ručenie akejkoľvek povahy vyplývajúcu z použitia alebo neschopnosti používať túto webovú stránku, služby alebo obsahu poskytovaného na tejto webovej stránke a prostredníctvom nej. Spoločnosť Caffenu® okrem toho neposkytuje žiadne vyjadrenia ani záruky, či už implicitné alebo inak, že obsah, obrázky a technológia dostupné na tejto webovej stránke neobsahujú žiadne chyby, vynechania alebo že služba bude 100% neprerušovaná a bezchybná. Používatelia sú vyzvaní, aby ohlásili akékoľvek možné poruchy a chyby osobe uvedenej v odseku 1.

6.2 Táto webová stránka je dodávaná na základe „tak, ako je“ a nebola zostavená alebo dodaná na uspokojenie individuálnych požiadaviek užívateľa. Je výhradnou zodpovednosťou užívateľa ubezpečiť sa pred uzavretím tejto dohody s Caffenu®, že služba, ktorá je k dispozícii na tejto webovej stránke, spĺňa individuálne požiadavky užívateľa a je kompatibilná s hardvérom a / alebo softvérom užívateľa.

6.3 Informácie, myšlienky a názory vyjadrené na tejto stránke by sa nemali považovať za odbornú radu alebo za oficiálne stanovisko spoločnosti Caffenu® a používatelia sú vyzvaní, aby konzultovali odborného profesionála predtým, než prijmú akékoľvek kroky týkajúce sa informácií, myšlienok alebo názorov vyjadrených na tejto stránke.

6.4 Všetky produkty zakúpené od spoločnosti Caffenu® podliehajú zmluvám s prepravnými a dodávateľskými agentmi a riziko straty sa prevádza z Caffenu® na daného agenta po doručení akéhokoľvek tovaru tomuto prepravcovi.

6.5 Spoločnosť Caffenu® ani žiadni jej agenti alebo zástupcovia nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu, stratu alebo ručenia akejkoľvek povahy vyplývajúce z použitia alebo neschopnosti používať akýkoľvek produkt predávaný na tejto webovej stránke.

PRÁVNE PREDPISY

7.1 Táto stránka je hosťovaná, kontrolovaná a prevádzkovaná z Juhoafrickej republiky, a preto sa riadi právnymi predpismi Južnej Afriky.

SÚKROMIE

8.1 Spoločnosť Caffenu® môže použiť Vaše informácie, aby Vás kontaktovala o akciách a špeciálnych ponukách. Máte nárok v akejkoľvek fáze odstúpiť od tejto služby. Osobné informácie o jednotlivých členov (ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne alebo faxové číslo) neposkytujeme ani neprenajímame tretím stranám. Spoločnosť Caffenu® môže zverejniť osobné informácie ako odpoveď na konkrétnu žiadosť orgánu činného v trestnom konaní, predvolanie, súdny príkaz alebo ak sú požadované zákonom.

BEZPEČNOSŤ

9.1 Užívateľ súhlasí a zaručuje sa, že prihlasovacie meno a heslo:

9.1.1 bude používať len na osobné použitie; a

9.1.2 nebude zverejnené žiadnej tretej strane

9.1.3 Užívateľ povoľuje Caffenu® podniknúť všetky primerané kroky na zaistenie integrity a bezpečnosti webových stránok Caffenu® a back-office aplikácií.

9.1.4 Každá osoba, ktorá poskytne alebo sa pokúsi poskytnúť akýkoľvek poškodzujúci kód tejto webovej stránke alebo sa pokúsi o získanie neoprávneného prístupu na akúkoľvek stránku, bude stíhaná a v prípade, že spoločnosť Caffenu® utrpí akúkoľvek škodu alebo stratu, bude požadovaná občianskoprávna náhrada škody.

ZMENY V DOHODE

10.1 Spoločnosť Caffenu® môže podľa vlastného uváženia zmeniť túto dohodu alebo akúkoľvek jej časť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

SPORY

11.1 V prípade sporu akéhokoľvek druhu, ktorý vznikne medzi stranami v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou uvedenou alebo vyplývajúcou z tejto dohody, ktorý nebude vyriešený medzi používateľom a spoločnosťou Caffenu®, sa daný spor predloží  dôvernému rozhodcovskému konaniu v zmysle zrýchlených pravidiel Arbitrážnej nadácie Južnej Afriky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

12.1 Vaše súkromie je veľmi dôležité pre Caffenu® a preto všetky informácie, ktoré nám poskytnete, budú uložené na bezpečnom serveri.

12.2 Spoločnosť Caffenu® môže použiť Vaše informácie, aby Vás kontaktovala ohľadom akcií a špeciálnych ponúk. Máte nárok v akejkoľvek fáze odstúpiť od tejto služby. Osobné informácie o jednotlivých členov (ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne alebo faxové číslo) neposkytujeme ani neprenajímame tretím stranám.

12.3 Spoločnosť Caffenu® môže zverejniť osobné informácie ako odpoveď na konkrétnu žiadosť orgánu činného v trestnom konaní, predvolanie, súdny príkaz alebo ak sú požadované zákonom.

OBRÁZKY A PRODUKTOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

13.1 Všetky produkty, špecifikácie produktov a údaje sú predmetom zmeny, aby sa zlepšila spoľahlivosť, funkcia, dizajn alebo iné parametre.

Odmietnutie zodpovednosti

Caffenu® je nezávislá spoločnosť, ktorá dodáva čistiace prostriedky pre kávovary. Spoločnosť Caffenu® nie je pridružená, sponzorovaná, oprávnená alebo podporovaná spoločnosťami Nespresso®, Caffitaly®, K-fee®, Starbucks®, Verismo®, Tchibo® Cafissimo®, Expressi® Aldi®. Ochranné známky Nespresso®, Caffitaly®, K-fee®, Starbucks®, Verismo®, Tchibo® Cafissimo®, Expressi® Aldi® sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Uvádzanie akýchkoľvek obchodných značiek, ochranných známok alebo loga nie je určené na to, aby naznačovalo akúkoľvek propagáciu alebo priamu príslušnosť s Caffenu®. Všetky značky, logá, ochranné známky a autorské práva sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Zároveň týmto odmietame akúkoľvek asociáciu, priame alebo nepriame pridruženie alebo zastúpenie akejkoľvek z týchto značiek, produktu alebo služby v akejkoľvek forme.